VIII. Tarpeellinen Rukous-kirja.

B.   Rukoukset rukoilla kirkossa.

20.   Kristuksen syntymisestä.

K aikkivaltias, ijankaikkinen, totinen Jumala, meidän
Herran Jesuksen Kristuksen Isä, kaikkein kappal-
ten Luoja, hallitsia ja ylläpitäjä! sinua me kaikesta sy-
dämmestämme kiitämme, ylistämme ja kunnioitamme,
sen suuren rakkauden edestä, jonka sinä meille köyhille
ihmisille osotit, ettäs ainokaisen Poikas Jesuksen Kris-
tuksen alas taivaasta tykömme lähetit, ja annoit hä-
nen meidän lihamme neitseestä Maariasta ottaa, että
jokainen, joka uskoo hänen päällensä, ei pidä hukku-
man, mutta saaman hänen kauttansa ijankaikkisen elä-
män. Sinua myös, ijankaikkinen Jumalan Poika Jesu
Kriste, me kiitämme, ettäs meidän luontomme päälles
otit, synnyit neitseestä Maariasta, ja tulit ihmisen lap-
seksi, sitä varten, ettäs meitä saattaisit kanssas Juma-
lan lapsiksi, ja sinun veljikses. Sinua myös ijankaik-
kinen Pyhä Henki, joka Isästä ja Pojasta uloskäyt,
me kiitämme, ettäs sen kappaleen ihmisen luonnosta,
jonka Jumalan Poika päällensä otti, ja neitseen Maa-
rian kohdussa itsellensä yhdisti, sinun avullas ja teol-
las kaunistit, puhdistit ja pyhitit, ja niin hänen ruu-
miillisen sikiämisensä ja syntymisensä meidän hyväk-
semme toimitit ja päätit. Sinua elävää, ijankaikkista
ja totista Jumalaa, Isää, Poikaa ja Pyhää Henkeä!
me kiitämme, ettäs sinun seurakuntas tähän asti mei-
dän seassamme olet ylläpitänyt, hallinnut ja varjellut,
annoit meillen sinun sanas puhtaasti ja selkiästi ope-
tettaa, sakramentit oikialla tavalla oman pyhän asetuk-
ses jälkeen ulosjaettaa; annoit myös meillen uskolliset
ja toimelliset sanan palveliat, ja et sallinut sitä ter-
veellistä evankeliumin oppia, perkeleen ja hänen jäsen-
tensä, vääräin opettajain ja eriseuraisten kautta pimi-
tettää ja turmeltaa. Olet myös varjellut, sinun py-
häin enkeleis kautta meitä, meidän ruumiimme, ka-
lumme, saamamme, kotomme ja kartanomme, monesta
vaarasta ja vahingosta. Näitä ja muita senkaltaisia
sinun hyviä tekojas, jotka sinä meille tähän asti näh-
den ja näkemättä, tietäen ja tietämättä, sielun ja ruu-
miin puolesta monella muotoa ja sangen runsaasti an-
tanut ja osottanut olet, tunnemme ja tunnustamme me
sinulta saaneeksi, ja sentähden niiden edestä sinua sekä
sydämmellä että suulla kiitämme ja ylistämme. Ja
vaikka me vaivaiset, jotka aina synnissä elämme, har-
voin kyllä senkaltaisten sinun lahjais ja hyväintekois
päälle ajattelemme ja muistamme, mutta pikemmin un-
hotamme ja usein väärin niitä nautitsemme, emme olisi
mahdolliset niitä pitämään, ja toisia sinulta jälleen saa-
maan: kuitenki että me entiseltä tiedämme sinun ole-
van armollisen ja valmiin auttamaan niitä, jotka ty-
kös turvaavat, ja sentähden olet myös tähän aikaan
meidän kanssamme yhden vahvan liiton tehnyt, antain
sinun rakkaan Poikas meidän edestämme mailmaan tulla,
ja puhtaasta neitseestä syntyä; samalla muotoa, että
monet vahingot, vastoinkäymiset ja vaaralliset ajat
ovat käsissämme ja päällemme tulleet, niin me kaikesta
sydämmestämme nöyrästi sinua rukoilemme, ettäs kai-
ken sen vanhan pahuuden, ylpeyden, kova-korvaisuu-
den ja häijyn sisun, joka vanhan Aadamin puolesta
meidän lihassamme on, ja meitä syntiin temmaapi, tah-
toisit meistä pois riisua, ja sitte antaa meillen sinun
Poikas syntymisen tähden, uuden mielen, uuden sydäm-
men, uudet tavat, uuden jumalisen elämän, että me
sinua pyhyydessä ja vanhurskaudessa palvella taitai-
simme kaikkena meidän elinaikanamme. Anna myös ar-
mollisesti anteeksi, mitä me tähän asti sinua ja meidän
lähimmäistämme vastaan rikkoneet ja tehneet olemme.
Rukoilemme myös sinua, kaikkivaltias Isä, sinun py-
hän Poikas Kristuksen tähden, ettäs pyhän sanas puh-
taana ja selkiänä, ja sakramenttis oman sääntös jälkeen,
meidän seassamme vielä nytkin ylläpitäisit, eriseurat,
väärät opit, sielun petokset ja sanan turmelukset ar-
mollisesti meiltä poisottaisit. Anna myös vahva ja
hyvä rauha, sovinto ja ystävyys toinen toisemme
kanssa. Hallitse ja alaspaina Turkit, Tattarit, pakanat
ja kaikki muut, jotka sinun kansaas ja sanaas pyytä-
vät hävittää, vainota, vihata ja tyhjäksi tehdä. So-
dat, riidat, kapinat, veren vuodatukset, varkaudet aseta
ja estä. Taudit, kivut, murheet, vastoinkäymiset ja
kaikkinaiset hädät pois karkota. Nälkä, hallavuodet, kal-
liit ajat pois ota. Kovat ilmat ja vaaralliset tuulet
aseta. Ylipään kaikki perkeleen kavalat juonet ja väi-
jytykset maalla, merellä ja tuulessa estä ja poisväännä.
Viimein rukoilemme me sinua, ettäs meidän sielumme
ja ruumiimme, puolisomme, lapsemme, perheemme, ko-
tomme ja kartanomme, ja mitäs meille antanut olet,
sinun pyhäin enkeleis kautta kätkisit, korjaisit ja varje-
lisit, antain meillen kaikkinaiset sielun ja ruumiin tar-
peet, viljan maasta, metsästä ja merestä, rauhan, ter-
veyden ja hyvän mielen koko meidän elinaikanamme.
Ja näitä anomme me sinulta, o pyhä Isä! sinun rak-
kaan Poikas Jesuksen Kristuksen tähden, joka meillen
syntynyt ja annettu on, meitä auttamaan, holhomaan,
suojelemaan ja varjelemaan. Sentähden tämän saman
Poikas tähden, o Herra! ota meitä nyt ja aina sinun
huomaas ja haltuus, auta meitä, kuule meitä, armahda
meidän päällemme, ja anna, mitä me tarvitsemme.   Amen.

VIII. Tarpeellinen Rukous-kirja.
Vanha Virsikirja 1701
Koraalin etusivu