VIII. Tarpeellinen Rukous-kirja.

C.   Ripin ja synnin päästön Rukous-kirja.

12.   Toinen.

R akkain Herra Jesu! katso, minä vaivainen ja suuri
syntinen tulen sinun tykös ja notkistan minun
sydämmeni polvet sinun edessäs, ja rukoilen syvim-
mässä nöyryydessä, ettäs tahtoisit minun puoleeni si-
nun laupiutes silmillä katsahtaa, ja minun köyhää, isoo-
vaista, janoovaista ja vaipunutta sieluani, taivaalli-
sella, sinun pyhän ruumiis voimallisella rualla, ja si-
nun kalliin veres makialla ja suloisella juomalla, py-
hässä ehtoollisessa vahvistaa ja virvottaa. Ah, rak-
kain Herra Jesu! älä katso minun suurta mahdotto-
muuttani, vaan minun suurinta tarvettani! Minä olen
viheliäinen, vaivainen, sokia ja alastoin: sinä Davidin
Poika, armahda minua! Minä tosin en ole mahdolli-
nen nostamaan silmiäni sinun tykös, ja paljon vähem-
min suullani ja riettaisilla huulillani rukoilemaan si-
nun edessäs; mutta älä salli minua köyhää ja isoo-
vaista palveliaas, ravitsematta ja janoovaisena mennä
sinun tyköäs, muutoin täytyy minun tiellä vaipua.
Kallein Vapahtaja! minä tiedän, ett’ei sinun rakkautta
täysi, veljellinen sydämmes sitä kärsiä taida, ettäs mi-
nun köyhän rukoukseni ylönkatsoisit. Sentähden huu-
dan minä rohkiasti, ja vahvasti uskon, ettäs minua
kuuleva olet, ja minun sieluni elämän leivällä ravit-
set, ja ijankaikkisen elämän vedellä kastat; sentähden
minä sinua sydämmestäni kiitän, ja sinun uskollisuut-
tas ja rakkauttas aina ja ijankaikkisesti ylistää tahdon,
Amen! sinun kaikkein pyhimpään nimees, Herra Jesu
Kriste! Amen.

VIII. Tarpeellinen Rukous-kirja.
Vanha Virsikirja 1701
Koraalin etusivu