VIII. Tarpeellinen Rukous-kirja.

F.   Maalla matkustavaisten rukoukset.

7.   Kotona olevaisten rukous matkaan lähtenein edestä.

O pyhä ja armollinen Jumala! joka armostas olet
meidän käskenyt rukoilla kaikkein ihmisten edestä,
ja luvannut meitä armollisesti kuulla: minä rukoilen
sinua kaikesta sydämmestäni, rakkaan mieheni (isäni,
poikani, veljeni, lankoni, &.) edestä, joka nyt on mat-
kalla (ja vieraassa paikassa) jonka luona en minä ruu-
miin puolesta olla taida, vaan ainoastansa sydämmen
halulla ja huokauksilla: kuule, Herra minun Jumalani!
minun sydämmeni huokaukset, ja varjele häntä sielun
ja ruumiin puolesta: anna rauha ja terveys, tarpeel-
linen ylöspitämys, hurskaat ja jumaliset ihmiset kans-
sakäymisessä: siunaa häntä kaikissa kristillisissä edesot-
tamisissa: käske sinun pyhiä enkeleitäs, että he varje-
levat häntä kaikissa hänen teissänsä, ja saattavat hä-
nen ilolla kotia jälleen, että me täällä yhdessä sinua
tämän suuren armos ja kaikkein sanomattomain hyväin
tekois edestä kiittäisimme ja kunnioittaisimme; ja jos
sinun armollinen tahtos niin on, ett'emme enään toi-
nen toistamme ruumiillisilla silmillä näe, niin anna
minulle, o armollinen Jumala! hyvää kärsivällisyyttä;
anna meidän uskossa pysyväiset olla, että me ijankaik-
kisessa ilossa yhdessä löydettäisiin, ja siellä sinua lak-
kaamatta kiittäisimme. Kuule, o Jumala! minun ru-
koukseni ja huokaukseni, Jesuksen Kristuksen tähden. Amen.

VIII. Tarpeellinen Rukous-kirja.
Vanha Virsikirja 1701
Koraalin etusivu